RODO 

Informacja 


Administrator Danych


Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Megaelektronik Sp. z o.o. Felsztyńskiego 50  93-582 Łódź zwanym dalej Megaelektronik.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.


Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email dpo@megaelektronik.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:


rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;

w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

bankom i pośrednikom płatności (w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności) - celem zwrotu nienależnych świadczeń;

pośrednikom płatności (w razie wyboru przez Klienta takiej formy płatności) – celem realizacji płatności;

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);

podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.


Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

Dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; Dane dla celów marketingowych:

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Megaelektronik  – do czasu wniesienia sprzeciwu;

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Megaelektronik  polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dane kontaktowe

Felsztyńskiego 50 
93-582 Łódź
Email: biuro@megaelektronik.pl
Telefon: +48 793 557 357 

Łącza

Filmy instruktażowe
Pomoc zdalna 
Archiwum plików

                 

Mobirise

© 2020 Megaelektronik Sp. z o.o.

Build your own site - Try here